Chlórové tablety 20g

20 g  pomaly rozpustné chlórové tablety na dezinfekciu vody vo vírivke

Skladom
Kód: CHLOROVE TABLETY
Značka: Bayrol
23 € / ks

Chlórové tablety 20 g spoľahlivo dezinfikujú vodu vo vašej vírivej vani.


Dávkovanie :

 • 1 tableta/m3 každých 7-10 dní


Výstražné upozornenia:

 • H302 Škodlivý ak sa prehltne.
 • H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H335 Môže podráždiť dýchacie cesty.
 • H410 Veľmi toxický pre vodný život s dlhodobým účinkom.
 • EUH031 Pri styku s kyselinami sa uvoľňuje toxický plyn.
 • EUH206 Varovanie! Nepoužívať spoločne s inými výrobkami. Môžu sa uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór).

Bezpečnostné pokyny:

 • P102 Držať mimo dosahu detí.
 • P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P280 Použite ochranné rukavice/ochranu očí/ochranu tváre.
 • P305+P351+P338 AK JE V OČIACH: Niekoľko minút opatrne oplachovať vodou.
 • Ak máte a dá sa to ľahko, vyberte kontaktné očné šošovky. Pokračujte v oplachovaní.
 • P309+P311 Ak ste boli vystavení pôsobeniu výrobku alebo sa necítite dobre: Zavolajte do Toxikologického centra alebo lekára.
 • P501 Obsah/obal zneškodňujte v autorizovanej zberni odpadov.
 • Držte mimo dosahu zdrojov ohňa, horľavých materiálov a ohňa.
 • Nepožívať.

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: