Filter cleaner 0,80 kg - čistič filtrov

Na čistenie filtračných kartuší 

Cena a dostupnosť tovaru na vyžiadanie
Kód: EK5596673
Značka: Bayrol
14,90 € / ks

Predlžuje životnosť filtračnej kartuše. Ľahko sa dávkuje.
Filter Cleaner tvoria granule navrhnuté špeciálne na čistenie filtračných kartuší.

Granule predlžujú životnosť filtračnej kartuše tým, že po čistení sa môže znova použiť.

Vyčistite kartušu najmenej raz za 4 týždne (ak sa vírivka často používa, tak častejšie) a raz za 6 mesiacov ju
vymeňte za novú 


Použitie:

 • Rozpustite 100 g vo vedre s vodou.
 • Pred čistením kartuše najprv odstráňte veľké nečistoty a potom ju ponorte do roztoku (použite ochranné rukavice).
 • Niekoľkokrát ňou zatočte v pravidelných intervaloch.
 • Kartušu vyberte z roztoku po 3 – 5 hodinách, podľa stupňa znečistenia a vystriekajte ju pod tlakom vody.
 • Výrobok sa môže použiť výhradne na špecifikovaný účel.


Výstražné upozornenia:

 • H315 Spôsobuje podráždenie pokožky.
 • H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H412 Škodlivý pre vodný život s dlhotrvajúcim účinkom.


Bezpečnostné pokyny:

 • P102 Držať mimo dosahu detí.
 • P273 Zabráňte úniku do prostredia.
 • P280 Použiť ochranné rukavice/ochranu očí/tváre.
 • P305+P351+P338 AK JE V OČIACH: Niekoľko minút opatrne oplachovať vodou. Ak máte, vyberte kontaktné očné šošovky. Pokračujte v oplachovaní.
 • P309+P311 Ak ste boli vystavení pôsobeniu výrobku alebo sa necítite dobre: Zavolajte do Toxikologického centra alebo lekára.
 • P501 Obsah/obal zneškodňujte v autorizovanej zberni odpadov.
 • Nemiešať s inými chemikáliami.
 • Nepožívať.

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: