POLY CLEANER NON FOAMING forte

Čistiaci a dezinfekčný polymérový prostriedok na podlahy - nepenivý

Kód: POLY CLEANER NON FOAMING 1L
Značka: POLYMPT s.r.o.
od 10,80 € / ks
Balenie: 1l
Skladom | POLY CLEANER NON FOAMING 1L
10,80 € / ks
Balenie: 5l
Skladom | POLY CLEANER NON FOAMING 5L
49 € / ks
Balenie: 10l
Skladom | POLY CLEANER NON FOAMING 10L
92 € / ks

Čistiaci a dezinfekčný prostriedok na podlahy - nepenivý - určený na strojové umývanie

POLY CLEANER NON FOAMING forte (nepenivý) je tekutý čistiaci a dezinfekčný prostriedok na dezinfekciu a umývanie v domácnosti, v priemysle, v ubytovacích zariadeniach, v potravinárstve, v školstve, v sanitárnej oblasti, vo veterine, v zdravotníctve, v športových odvetviach a vo verejnom stravovaní. Prostriedok sa vyznačuje dobrou odmasťovacou schopnosťou. Pri nízkych koncentráciách pracovného roztoku nie je potrebný následný oplach vodou. Po dezinfekcii materiálov a povrchov, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami, je potrebné opláchnutie pitnou vodou. Je charakteristický silnou a dlhotrvajúcou baktericídnou, fungicídnou (protiplesňovou) a protikvasinkovou účinnosťou (pri nízkom zaťažení až 7 dní).

 

Vlastnosti

Je nehorľavý, nepoškodzuje ošetrované materiály, neobsahuje chlór, alkoholy, aldehydy ani fenoly. Nemá vedľajšie účinky. Je vhodný na všetky typy podláh a povrchov (umakart, smalt, keramika, guma, korok, kovy, plasty, prírodné a umelé kamene, nerez, hliník...).

 

Účinky

Má baktericidný (30 min), fungicidný (30 min) a protikvasinkový (10min) účinok.

 

Dávkovanie

1. Bežné dávkovanie 30 ml/10 litrov vody,

2. Silne znečistené povrchy 50 ml/10 litrov vody

3. Exrémne znečistené povrchy 100 ml/ 10 litrov vody

 


Dezinfekčný prostriedok používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Všetky naše dezinfekčné prostriedky sú registrované biocídy, certifikované Centrom pre chemické látky a prípravky SR, vedené v registri biocídov: https://www.ccsp.sk/databio/newindex.htm. Sú evidované na Národnom toxikologickom a informačnom centre, sú testované podľa normy ISO 17025.Spĺňajú všetky požiadavky na kvalitu a dovoz na trh Slovenskej republiky. 

Pozor Ryba

Pozor. Obsahuje 5-<15 % neiónové povrchovo aktívne látky, parfumy, Alkyl(C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid 0,9 g/100 g. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P280 Noste ochranné okuliare. P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P501 Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním v zberni nebezpečných odpadov. EUH 208 Obsahuje poly(hexametylénguanid) hydrochlorid. Môže vyvolať alergickú reakciu.


 

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: