POLY WHIRLPOOL - bezchlórová dezinfekcia do vírivky

 

 

Bezchlórová chémia pre vírivé vane - dezinfekcia vody

 

 

Skladom
Kód: 407
19,50 € / ks

Bezchlórová dezinfekcia pre vírivé vane

 • POLY WHIRLPOOL je tekutý polymérový koncentrovaný prípravok určený na dezinfekciu a hygienické zabezpečenie vody vo vonkajších a vnútorných, klasických aj prenosných vírivých vaní - whirlpool.
 • Má výrazný a dlhodobý účinok proti mikroorganizmom a riasam.
 • Je vhodný aj na profesionálne použitie.

Vlastnosti

 • Ošetrená voda nie je cítiť chlórom, nedráždi oči, pokožku ani sliznice.
 • Nepoškodzuje žiadne materiály, nespôsobuje koróziu kovových častí bazéna.
 • Nebieli PVC, ani iné materiály.
 • Dlhodobý účinok, pH neutrálny.

Dávkovanie

 • Upravte pH vody na úroveň 6,8 - 7,2.

 

Štartovaciu dávku 150 ml/1maplikujte vždy po napustení čerstvej vody priamo do vody vo vírivke.

Udržiavaciu dávku 100 ml/1m dávkujte 1x za 7-15 dní (podľa zaťaženia).

 • Dávkovanie vykonajte pri zapnutej cirkulácii, resp. tryskách a nechajte dobre premiešať v celom objeme vírivky.
 • Ošetrenie vykonajte bez prítomnosti osôb vo vírivke.
 • Používať vírivku je možné po riadnom premiešaní vody.
 • Pre dlhodobé udržanie kvality vody odporúčame kombinovať s dávkovaním oxidačného prípravku MPT OXI podľa návodu a pravidelne kontrolovať pH. 

 


Dezinfekčný prostriedok používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Všetky naše dezinfekčné prostriedky sú registrované biocídy, certifikované Centrom pre chemické látky a prípravky SR, vedené v registri biocídov: https://www.ccsp.sk/databio/newindex.htm. Sú evidované na Národnom toxikologickom a informačnom centre, sú testované podľa normy ISO 17025.Spĺňajú všetky požiadavky na kvalitu a dovoz na trh Slovenskej republiky. K dispozícií je list hlavného hygienika SR, tu

Pozor Ryba

Pozor. Obsahuje: poly(hexametylénguanid) hydrochlorid, <5 % neiónové povrchovo aktívne látky, parfumy, Alkyl(C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid 0,25 g/100 g. H315 Dráždi kožu. H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P501 Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním v zberni nebezpečných odpadov.

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: