Spa Pure účinne predchádza problémom ako je zakalenie alebo sfarbenie vody vo vašej vírivej vani.

Robí vodu krištáľovo čistú.

Cena a dostupnosť tovaru na vyžiadanie
Kód: EK5537850
Značka: Bayrol
9,90 € / ks
Kategória: BAYROL SPA TIME

4 x 35 g sáčkov na dezinfekciu vody vo vírivke

 

Spa Pure umožňuje účinne predchádzať problémom s vodou.

Poskytuje účinnú dezinfekciu a udržuje vodu krištáľovo čistú.

Spa Pure je možné použiť aj pri zakalenej vode.

Je možné použiť pri všetkých druhoch dezinfekcie.

 • Robí vodu krištáľovo čistou
 • Dodatková hygienická ochrana
 • Vrecúško s 1 dávkou pridajte priamo do vody

Dávkovanie:

 • Pridajte jeden sáčok priamo do vody pri zapnutom filtračnom čerpadle, najlepšie v inom čase, ako hlavný dezinfekčný prostriedok.
 • Po 15 minútach je vírivka opäť pripravená na používanie.
 • 1 sáčok na 1m3 vody raz za týždeň.

Popis

 • biely granulát
 • 100 g výrobku obsahuje 73,1 g troklozén sodný, dihydrát, 19 g peroxodisíranu sodného

 

Výstražné upozornenia:

 • H302 Škodlivý ak sa prehltne.
 • H315 Spôsobuje podráždenie pokožky.
 • H317 Môže spôsobiť alergickú reakciu na pokožke.
 • H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H334 Ak sa vdýchne, môže spôsobiť alergické alebo astmatické symptómy alebo problémy s dýchaním.
 • H335 Môže podráždiť dýchacie cesty.
 • H410 Veľmi toxický pre vodný život s dlhodobým účinkom.
 • EUH031 Pri styku s kyselinami sa uvoľňuje toxický plyn.
 • EUH206 Varovanie! Nepoužívať spoločne s inými výrobkami. Môžu sa uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór).

Bezpečnostné pokyny:

 • P102 Držať mimo dosahu detí.
 • P261 Predíďte vdýchnutiu prachu/dymu/plynu/hmly/pary/aerosólu
 • P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.  
 • P280 Použite ochranné rukavice/ochranu očí/ochranu tváre.
 • P302+P352 AK JE NA POKOŽKE: Zmyť veľkým množstvom mydla a vody.
 • P305+P351+P338 AK JE V OČIACH: Niekoľko minút opatrne oplachovať vodou.
 • Ak máte a dá sa to ľahko, vyberte kontaktné očné šošovky. Pokračujte v oplachovaní.
 • P309+P311 Ak ste boli vystavení pôsobeniu výrobku alebo sa necítite dobre: Zavolajte do Toxikologického centra alebo lekára.
 • P501 Obsah/obal zneškodňujte v autorizovanej zberni odpadov.
 • Držte mimo dosahu zdrojov ohňa, horľavých materiálov a ohňa.
 • Nepožívať.

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: