Rýchlo rozpustný oxidačný prípravok, zvyšuje množstvo aktívneho kyslíka vo vode a robí ju číru a iskrivú.

 

 

Kód: MPTOXI1
od 18,50 € / ks
Balenie v kg: 1 kg
Skladom | MPTOXI1
18,50 € / ks
Balenie v kg: 3 kg
Skladom | MPTOXI3
49,90 € / ks


MPT OXI BEZCHLÓROVÝ OXIDAČNÝ AKTIVÁTOR

 • je rýchlo rozpustný sypký oxidačný prípravok slúžiaci ako vysoko účinné činidlo na bezchlórovú oxidáciu vody v bazénoch, vírivkach
 • zvyšuje množstvo aktívneho kyslíku vo vode.
 • voda je po aplikácii číra a iskrivá. 
 • pôsobí vo vode kyslo a tým mierne znižuje hodnotu pH.
 • v kombinácii s dezinfekčnými prípravkami POLY WHIRLPOOL  zabezpečí dlhodobé zachovanie kvality vody vo vírivke
 • v kombinácii s dezinfekčnými prípravkami POLY POOL zabezpečí dlhodobé zachovanie kvality vody v bazéne
 • voda ošetrovaná týmto prípravkom neobsahuje chlór, nemá dráždivé účinky na oči a sliznice.
 • oxiduje nečistoty, prejasňuje vodu a reguluje správnu koncentráciu kyslíka vo vode.

Dávkovanie :

 • 20 – 25 g/1m3 1x za 10 dní (zarovnaný uzáver dózy obsahuje cca 100 g prípravku) .

 • Pri extrémnej záťaži, alebo ťažkostiach so zakalením vody podľa potreby.  

 • Ideálny spôsob dávkovania je rozpustenie vypočítanej dávky vo vode (cca 5 l kýblik) pri teplote > 20 °C a následné rozliatie po hladine vody.

 • Prípadne možno roztok aplikovať priamo do skimmeru alebo vyrovnávacej nádrže, pri extrémnom zaťažení alebo problémoch so zákalom vody podľa potreby. 

 • Ošetrenie vykonajte bez prítomnosti osôb v bazéne a pri zapnutej cirkulácii.

 

Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku, prostriedok používajte bezpečne.

 


Pozor žieravina Požitie

Nebezpečenstvo. Obsahuje: bis(síran)-[bis(peroxosíran)] pentadraselný, peroxodisíran draselný. H302 Škodlivý po požití. H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P260 Nevdychujte prach. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P501 Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním v zberni nebezpečných odpadov.

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: