POLY SPA SANITIZER vysoko účinný čistič

 

Vysoko účinný čistič víriviek a perličkových vaní

Dávkovanie : 200 – 250 ml/ 1m³  do znečistenej vody pred jej vypustením.

 

 

Skladom
Kód: 581
16,90 € / ks

Vysoko účinné bezchlórové čistenie vírivých vaní

 

POLY SPA SANITIZER 

  • je revolučný koncentrovaný, intenzívne čistiaci nepenivý prostriedok, určený najmä na čistenie vírivkových a perličkových vaní.
  • Používa sa tiež na čistenie stien a prepadových žľabov wellness víriviek.
  • Výborne čistí a odstraňuje nečistoty, usadené v cirkulačnom potrubí.
  • Na ošetrenom povrchu vytvára aktívnu vrstvu polyméru, ktorá výrazne spomaľuje následné usadzovanie nečistôt.

Dávkovanie:

  • 200 – 250 ml/ 1m³  do znečistenej vody pred jej vypustením.
  • Pre ideálne vyčistenie celého systému nechajte zapnuté všetky vodné aj vzduchové prvky - atrakcie minimálne 10 minút
  • Pri vírivkách ktoré neboli dlhšie čistené 20 minút.
  • Potom vypustite všetku vodu, opláchnite steny a následne môžete napustiť novú vodu.

 


Dezinfekčný prostriedok používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Všetky naše dezinfekčné prostriedky sú registrované biocídy, certifikované Centrom pre chemické látky a prípravky SR, vedené v registri biocídov: https://www.ccsp.sk/databio/newindex.htm. Sú evidované na Národnom toxikologickom a informačnom centre, sú testované podľa normy ISO 17025.Spĺňajú všetky požiadavky na kvalitu a dovoz na trh Slovenskej republiky. 

žieravina

Pozor. Obsahuje: 1-Heptanol, 2-propyl- , 7EO (Propylheptanol ethoxylate), hydroxid draselný. H290 Môže byť korozívna pre kovy. H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté časti tela. P280 Noste ochranné okuliare. P301+P330+P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou. P305+P351+P338+P310 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte lekára. EUH 208 Obsahuje poly(hexametylénguanid) hydrochlorid. Môže vyvolať alergickú reakciu.


 

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: